Smart Fluid - innowacyjne ciecze zagęszczane ścinaniem

Komunikacja z Akcjonariuszami

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna

 z siedzibą w Warszawie

 

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, Zarząd spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918981 (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1)   Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.             

2)   Dokonanie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    

3)   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4)   Przyjęcie porządku obrad.

5)   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.             

6)   Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.    

7)   Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.              

8)   Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.           

9)   Rozpatrzenie wniosku Za09/22/2022rządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie dalszego istnienia Spółki.

10) Podjęcie uchwał w sprawach:         

 1. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
 2. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 4. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021,
 5. udzielenia absolutorium Sylwii Szajkowskiej-Kobus z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021,
 6. udzielenia absolutorium Łukaszowi Wierzbickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021,
 7. udzielenia absolutorium Rafałowi Czubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021,
 8. udzielenia absolutorium Wojciechowi Stramskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 9. udzielenia absolutorium Mirosławowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 10. udzielenia absolutorium Bolesławowi Decowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 11. udzielenia absolutorium Januszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 12. udzielenia absolutorium Marcinowi Leonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 13. dalszego istnienia Spółki.

11)          Wolne wnioski.   

12)          Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.         

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 26 października 2022 roku o godzinie 10:00
w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, sala nr 5-7 (Ciech Vitrosilicon).

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna

 z siedzibą w Warszawie

 

Na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918981 (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym, w związku z przedłożonym Zarządowi żądaniem akcjonariusza Spółki, reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – tj. spółki Ciech R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, KRS 473551 („Akcjonariusz”), o umieszczenie dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 26 października 2022 r. na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, sala nr 5-7 (Ciech Vitrosilicon) („ZWZA”),  ogłasza o zmianie porządku obrad ZWZA, poprzez dodanie do punktu 10) porządku obrad ZWZA (Podjęcie uchwał w sprawach) następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii B, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii B oraz zmiany Statutu Spółki;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania p. Marcina Leonowicza z Rady Nadzorczej Spółki;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania p. Mikołaja Szafran do Rady Nadzorczej Spółki.

Planuje się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106 000 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych) – i podzielony jest na: 1 060 000 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr. (słownie: dziesięć groszy) każda.”

 otrzyma nowe, poniższe brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 5 106 000 zł (słownie: pięciu milionów stu sześciu tysięcy złotych) do 15 106 000 zł (słownie: piętnastu milionów stu sześciu tysięcy złotych) i dzieli się na od 51 060 000 (słownie: pięćdziesięciu jeden milionów sześćdziesięciu tysięcy) do 151 060 000 (słownie: stu pięćdziesięciu jeden milionów sześćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych zwykłych, w tym:

1)           1 060 000 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A 0.000.001 do A 1.060.000,

2)           od 50 000 000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) do 150 000 000 (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B 000.000.001 do B 150.000.000,

każda z nich o wartości nominalnej po 10 gr (słownie: dziesięć groszy)”.

 

Brak wpisów w wybranych kryteriach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności