Smart Fluid - innowacyjne ciecze zagęszczane ścinaniem

Komunikacja z Akcjonariuszami

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

 

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, Zarząd spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918981 (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Dokonanie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 • Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego wyniki ocen sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
 • Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  4. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022,
  5. udzielenia absolutorium Sylwii Szajkowskiej-Kobus z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022,
  6. udzielenia absolutorium Łukaszowi Wierzbickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022,
  7. udzielenia absolutorium Rafałowi Czubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022,
  8. udzielenia absolutorium Wojciechowi Stramskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
  9. udzielenia absolutorium Mirosławowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
  10. udzielenia absolutorium Bolesławowi Decowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
  11. udzielenia absolutorium Januszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
  12. udzielenia absolutorium Marcinowi Leonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
  13. udzielenia absolutorium Mikołajowi Szafranowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
  14. udzielenia absolutorium Maciejowi Ruteckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
  15. zmiany statutu Spółki poprzez zmianę jego § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 pkt 1), § 22 ust. 1 oraz dodanie § 21 ust. 6, § 22 ust. 7, § 24 ust. 4 oraz § 25 ust. 9,
  16. dalszego istnienia Spółki.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 21 lipca 2023 roku o godzinie 10:30
w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, piętro 5., sala nr 5-8 (Ciech Sarzyna).

Zmiany Statutu Spółki obejmują:

 • zmianę § 20 ust. 1 o treści „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków.” na

brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków.”

 • zmianę § 21 ust. 2 pkt 1) o treści „ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;”

na brzmienie: „ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także sporządzenie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);”.

 • zmianę § 22 ust. 1 o treści „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

na brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

 • dodanie § 21 ust. 6 o treści: „Czynności wskazane w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.”.
 • dodanie § 22 ust. 7 o treści: „Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
 • dodanie § 24 ust. 4 o treści: „Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych.”
 • dodanie § 25 ust. 9 o treści: „Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jeden dowolny Członek Zarządu uczestniczący w głosowaniu.”

Brak wpisów w wybranych kryteriach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności